T.C.
HANAK KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı
İHALE İLANI
 
İlçemiz Oğuzyolu Köyü Çıkışı- Sazlıçayır Köyü Girişi 1. Kat Asfalt Sathi kaplama Yapım İşi, KHGB İhale Yönetmeliğinin 17/a ve 18. nci maddeleri uyarınca ‘‘ Açık İhale’’ usulü ile ihale edilecektir.
 
1. İdarenin 
   a ) Adresi  :  Hanak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
   b ) Telefon -  Faks Numarası : (0478) 611 20 04
   c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) :
 
  2. İhale konusu yapım işinin 
   a ) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  3.6  KM  1.kat  Asfalt Sathi kaplama yapım işi.        
   b ) Yapılacağı Yer            : İlçemiz Oğuzyolu Köyü Çıkışı- Sazlıçayır Köyü Girişi
  c ) İşe Başlama Tarihi              : Sözleşmenin yapılarak, teknik eleman tarafından yer teslimi yapıldıktan sonra 1. Kat asfalt sathi kaplama için uygun sıcaklık koşullarının oluştuğuna dair  Özel İdare Teknik Personelince hazırlanacak raporun alınmasına müteakip, yüklenici işe başlamak zorundadır. 
   d ) Görevlendirilen teknik personel tarafından yer teslimi yapılmadan işe başlanmayacaktır.
   e) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 60  (Atmış ) gündür.
 
3. İhalenin 
  a) İhale Yetkisi :
   İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı İhale Komisyonu, Komisyon Olarak Yetkilidir.
  b ) Yapılacağı Yer  : Ardahan Hanak Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 c ) Tarihi - Saati   : 19 / 09/2017 tarih ve saat 11 : 00 
d) Teklif Zarfları saat: En geç 19/09/2017 günü saat 10:30 da İdareye teslim edilecektir.
 
 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu 2017 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.
4.2. Mesleki, mali ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.2.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.2.2. Teknik personel taahhütnamesi :

Adet       Pozisyonu                   Mesleki Unvanı                           

1-          Şantiye Şefi                 İnşaat Mühendisi                
Yukarıda belirtilen  teknik personelin bulundurulacağına  dair taahhütname verilecektir. Sözleşme safhasında noter onaylı taahhütname verilecektir.
4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
 
CİNSİ                                                ADEDİ                      KAPASİTESİ (ASGARİ)
Damperli kamyon                               6 adet                         10-15 Ton
Lastik tekerlekli yükleyici                  1 adet                         ………..         
Lastik bandajlı silindir                       1 adet                          En Az 12 ton                         
Greyder                                              1 adet                         165 - 175 Hp 
Distrübitör                                          1 adet                         14 - 16 Ton    
Roley tank                                          1 adet                         14 - 16 Ton
Asfalt Süpürgesi                                1 adet                         ........
 
İdare işin gidişatına göre ilave araç ve teçhizat talebinde bulunabilir.
İstekli yapı araçlarını kendi malı olmak ya da kiralamak suretiyle temin edebilir. İstekli yapı araçları için Yapı Araçları Taahhütnamesi verecektir.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım işi ihalesinde iş deneyim belgeleri değerlendirilirken benzer işlere dair tebliğde yer alan A/Grubu VIII.,IX.,X.,XI.işler olarak kabul edilecektir. (buna ilişkin gruplar aşağıda listelenmiştir.)
4.4 Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminatını gösterir banka referans mektubu,
 
 
 
 
 VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOL YAPIMI  İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. Otoyol/Devlet /il yolu  yapımı işleri
2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri
3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı  işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIMI  İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1. VIII. Grup İşler
2. Otoyol/Devlet /il yolu  yapımı işleri
3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri
4. Belediye/cadde/sokak yapımı  işleri
5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
X.GRUP: BİTÜMLÜ SİCAK KARIŞIM YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ
1. VIII. Grup İşler
2. Otoyol/Devlet /il yolu işleri
3. Cadde/sokak üstyapı işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
XI.GRUP: SATHİ KAPLAMA VE DİĞER YOL ÜSTYAPISI İŞLERİ
1. IX. Grup İşler
2. X. Grup İşler
3. Devlet ve/veya il yolu işleri
3. Cadde/sokak üstyapı işleri
4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler
 
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
6. Teklifler ihalede belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsilen yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü teklif verilemez. Ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 
7. İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Götürü Bedel fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8-Bu ihalede, Birim fiyatı teklifi alınacaktır. Toplamda kısmi teklif kabul edilmeyecektir.
 
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.(Teminat olarak Banka teminat mektubu veya tedavüldeki Türk lirası,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler kabul edilecektir.) 
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az  30 ( otuz)  takvim günü olmalıdır.
 
11  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
 
12. İhale dokümanı Hanak Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığında görülebilir ve 1.000,00.-  (Bin) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
14. Yapılacak ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği esastır. Ancak 5355 sayılı kanunun ek-2 maddesi uyarınca yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtiler hükümler uygulanır.
 
 
 
                         İLANEN DUYURULUR
                         KHGB Başkanlığı